[Leetcode Series]01两数之和

Arthur
2021-07-21 / 0 评论 / 115 阅读 / 正在检测是否收录...

1. 两数之和

` 来源leetcode

 • 给定一个整数数组 nums 和一个整数目标值 target,请你在该数组中找出 和为目标值 target  的那 两个 整数,并返回它们的数组下标。

 • 你可以假设每种输入只会对应一个答案。但是,数组中同一个元素在答案里不能重复出现。

 • 你可以按任意顺序返回答案。

示例 1:

输入:nums = [2,7,11,15], target = 9
输出:[0,1]
解释:因为 nums[0] + nums[1] == 9 ,返回 [0, 1] 。

示例 2:

输入:nums = [3,2,4], target = 6
输出:[1,2]

示例 3:

输入:nums = [3,3], target = 6
输出:[0,1]

提示:

2 <= nums.length <= 104
-109 <= nums[i] <= 109
-109 <= target <= 109
只会存在一个有效答案

解题

思路:我直接暴力解法,从第一位开始 ,,算每次和 其他 数 加起来的 结果是否等于 target,
遍历所有数,再把每一个数与自己后面的 每一个数相加
简单粗暴

  /**
 * @param {number[]} nums
 * @param {number} target
 * @return {number[]}
 */
  var twoSum = (nums, target) => {
    debugger
    let res = []
    let flag = false
    for (let i = 0; i < nums.length; i++) {
      if (!flag) {
        for (let j = (i + 1); j < nums.length; j++) {
          if ((nums[i] + nums[j]) == target) {
            res.push(i)
            res.push(j)
            flag = true
            break
          }
        }
      } else {
        break
      }
    }
    return res
  };

最后结果
QQ截图20210721143935.png

0
如果你觉得文章还不错,可以请我喝杯咖啡啊哈哈哈
wechat alipay

评论 (0)

取消